OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD
WEBU DANIELPETLAK.CZ

Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej produktů na webu danielpetlak.cz (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://danielpetlak.cz/ nebo jejích subdomén. 

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je

Zdravě s Danem s.r.o.

Jeneweinova 244/38, 617 00, Brno

IČO: 05853494

dále jen PRODÁVAJÍCÍ

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 

Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://danielpetlak.cz/nebo subdoméně. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://danielpetlak.cz/nebo subdomény. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://danielpetlak.cz/home/obchodni-podminky/ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://danielpetlak.cz/ (případně na subdoméně) najdete cenu služby bez DPH, prodávající je samoplátcem DPH.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží

 

Způsob a forma platby

1) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti SmartSelling a.s., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate.

2) Možnosti plateb:

a) Bankovním převodem na CZK účet číslo 2101644971/2010 na jméno Zdravě s Danem s.r.o.
u Fio banky. IBAN: CZ7520100000002101644971, BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX

b) Forma platby: Platba je jednorázová.

 

 

Sankce
Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://danielpetlak.cz/ nebo její subdoménu zaslaná ze strany prodávajícího, a to prostřednictvím bankovního převodu na účty, č. ú. pro platby v CZK: 2101644971/2010, vedené u Fio banky, VS: číslo faktury. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://danielpetlak.cz/ kontakty.

 

Odpovědnost

a) Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

b) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

c) Kupující bere na vědomí, že obsah webových stránek http://www.danielpetlak.cz/, i všech jejích subdomén, stejně jako na těchto stránkách prezentované články, videa, fotografie a jiné nosiče informací, slouží výhradně pro informační účely. Použití těchto informací kupujícím, návštěvníkem nebo i další osobou, závisí zcela na svobodném rozhodnutí všech jmenovaných zúčastněných osob. Tyto stránky a informace na nich zveřejněné nenahrazují lékařskou péči, diagnostiku, ani dietní doporučení vašeho lékaře.

 

Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 

Reklamační podmínky
a) Záruka za jakost: Prodávající garantuje kupujícímu záruku za jakost, kvalitu produktu, a že zakoupená věc nemá vady. Dále prodávající kupujícímu garantuje, že zakoupená věc má vlastnosti, které prodávající popsal či deklaroval reklamou nebo které kupující očekával vzhledem k povaze zboží. Zakoupené zboží má odpovídající hmotnost, míru, a vyhovuje právním předpisům. Prodávající garantuje dodání zboží do 14 dní od obdržení objednávky, a že zboží bylo odesláno v neporušeném obalu. 

b) Způsob uplatnění reklamace: Práva kupujícího z vadného plnění musí být uplatněna v souladu s těmito reklamačními podmínkami. Kupující má právo uplatnit reklamaci a to formou emailové adresy dan.petlak@gmail.com. V případě obdržení poškozeného zboží musí kupující doložit prokazatelné fotografie poškozeného zboží. Kupující je povinen doložit daňový doklad o zakoupení zboží a doložit datum koupě. Kupující nemá právo na uplatnění již uplatněné reklamace, za níž byla kupujícímu poskytnuta sleva v minulosti. 

c) Lhůta pro uplatnění reklamace: Záruční lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zakoupeného zboží, který je uveden na daňovém dokladu, a je stanovena na 30 dní. Kupující je povinen zboží reklamovat ihned po jeho převzetí. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození na zboží zaviněné užíváním zboží kupujícím. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout do 5 pracovních dní. Dále prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace a o způsobu jejího vyřízení. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na vrácení peněz či výměnu zboží. Je-li reklamace podána po uplynutí 30 dní od doručení zboží kupujícímu, právo na reklamaci zaniká.

d) Výjimky z odpovědnosti za vady: Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po převzetí a užívání zboží kupujícím, a za vady vzniklé opotřebením zboží vyplývajících z povahy věci. 

e) Zboží nebylo kupujícím převzato: Nastane-li situace, kdy prodávající řádně ve lhůtě 14 dní od zaplacení objednávky doručí zboží kupujícímu, a ten zboží nepřevezme od dopravní společnosti ani po uplynutí úložní doby zásilky na daném úložišti, zásilka se zbožím je navrácena zpět prodávajícímu. Do 3 dní po navrácení zásilky prodávajícímu kontaktuje prodávající kupujícího skrze email dan.petlak@gmail.com s výzvou k dalším možnostem. Má-li kupující stále zájem o zboží, bude hradit náklady na další dopravu zboží a to mu bude do 7 dní doručeno. Má-li kupující zájem o storno objednávky, uplatní garanci vrácení peněz a bude mu do 30 dní vrácena celá částka. Nebude-li do 30 dní od výzvy v emailu reagovat a nevyjádří se, právo na vrácení peněz mu tím zaniká a částka za zboží půjde ve prospěch prodávajícího. 

 

Garance vrácení peněz
Pokud kupující do 30 kalendářních dnů zjistí, že dané informace či produkt nejsou pro něho přínosem, pak má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: dan.petlak@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně ebooku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Garance vrácení peněz se nevztahuje na odstoupení od smlouvy delší než tato 30 denní lhůta.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2.2. 2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://danielpetlak.cz/nebo jejích subdomén, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://danielpetlak.cz/home/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.